Regulamin newslettera

Regulamin Newslettera

zwany dalej w skrócie jako „Regulamin”

§1

Przyjmuje się następujące definicje na potrzeby Regulaminu:
1) Regulamin – niniejszy dokument, który określa zasady i warunki korzystania z Usługi ,
2) Tetmajera 83 – IT Connect sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w ul. Włodzimierza Tetmajera 83, 31-352 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000636464, posiadająca REGON: 365371127, NIP: 6772407638,

reprezentowaną przez komplementariusza:

IT CONNECT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej 35, 46-380 Dobrodzień, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000350254, posiadająca REGON: 160314214, NIP: 5761559114, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł w całości wpłaconym

3) Usługa – usługa świadczona przez Tetmajera 83 na rzecz Usługobiorcy zgodnie z Regulaminem, polegająca na wysyłaniu przez Tetmajera 83 drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu rejestracyjnym przez Usługobiorcę, informacji w formie listów elektronicznych (Newsletterów),
4) Newsletter – list elektroniczny przesyłany Usługobiorcy przez Tetmajera 83 w ramach świadczonej Usługi oraz zgodnie z Regulaminem,
5) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, która zgodnie z § 5 Regulaminu, złożyła do Tetmajera 83 zamówienie na Usługę.

§2

1. Dane kontaktowe Tetmajera 83:
a) adres poczty elektronicznej: tetmajera83@tetmajera83.pl
b) nr telefonu: +48 12 62 91 901 (902)
c) adres do korespondencji na piśmie: ul. Włodzimierza Tetmajera 83, 34-352 Kraków.

§3

1. Usługa świadczona jest przez 5 lat od dnia zarejestrowania adresu e-mail przez Usługobiorcę, z zastrzeżeniem § 7 Regulaminu. Po tym okresie adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę zostanie usunięty z bazy adresów e-mail Usługi. 2. Usługa świadczona jest przez Tetmajera 83 nieodpłatnie. Tetmajera 83 zastrzega, iż wszelkie opłaty naliczane niezależnie od Tetmajera 83, przez operatorów lub inne osoby w związku z otrzymywaniem Newslettera lub korzystaniem z internetu przez Usługobiorcę obciążają Usługobiorcę.

3. Każdy Newsletter zawiera:
1) dane nadawcy Newslettera , to jest aktualne dane Tetmajera 83,
2) informacje o produktach Tetmajera 83, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach, informacje o otwarciu nowych Salonów, wydarzeniach i eventach organizowanych przez Tetmajera 83 lub współpracujących z partnerów oraz inne wiadomości dotyczące Tetmajera 83,
3) link umożliwiający rezygnację Usługobiorcy z Usługi,
4. Newsletter wysyłany jest przez Tetmajera 83 do Usługobiorcy nie częściej niż jeden raz w tygodniu kalendarzowym.

§ 4

1. Świadczenie Usługi jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
1) posiadanie komputera lub dowolnego urządzenie elektronicznego posiadającego przeglądarkę internetową lub program pocztowy z dostępem do Internetu ,
2) posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
3) złożenia zamówienia na Usługę w sposób opisany w § 5 Regulaminu.

§ 5

1. Złożenie zamówienia na Usługę wymaga wykonania następujących czynności:
1) na stronie internetowej www.tetmajera83.pl :
a) podanie adresu e-mail w formularzu rejestracyjnym,
b) wyrażenie zgody na przesyłanie drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail informacji w postaci Newsletterów, na warunkach określonych Regulaminem,
c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez IT Connect sp. z o.o. z siedzibą w ul. Włodzimierza Tetmajera 83, 31-352 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000636464 a także powierzenie osobie trzeciej przetwarzania tych danych wyłącznie w celu realizacji technicznych aspektów wysyłki newslettera.
2) potwierdzenie złożenia zamówienia na usługę Newsletter Tetmajera 83 poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego znajdującego się w liście elektronicznym przesłanym przez system rejestrujący na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
2. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2) Regulaminu, adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym zostanie automatycznie zarejestrowany na liście adresów e-mail Usługi.
3. Datę potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2) Regulaminu uważa się za datę zawarcia umowy pomiędzy Tetmajera 83 a Usługobiorcą na nieodpłatne świadczenie Usługi w ramach Regulaminu.
4. Zarejestrowany przez Usługobiorcę adres e-mail będzie wykorzystywany wyłącznie do świadczenia Usługi.

§ 6

1. Tetmajera 83 jest administratorem danych osobowych Usługobiorcy przekazanych w celu realizacji Usługi, zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu.
2. Tetmajera 83 na podstawie odrębnej pisemnej umowy powierzy osobie trzeciej przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Usługobiorców wyłącznie w celu realizacji technicznych aspektów wysyłki newslettera.
3. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są przez Tetmajera 83 na podstawie udzielonej przez Usługobiorcę zgody.
4. Usługobiorca ma prawo żądania od Tetmajera 83 dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych. Ponadto ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 7

1. Usługobiorca może, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z Usługi. Rezygnacja może nastąpić poprzez klikniecie na link “Rezygnacja” znajdujący się na dole każdego z przesłanych Newsletterów (listów elektronicznych).
2. Z chwilą rezygnacji Usługobiorcy następuje usunięcie wskazanego w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail z listy adresów e-mail Usługi.
3. Złożenie skutecznej rezygnacji jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o której mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu.

§ 8

1. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania i przekazywania treści naruszających powszechnie obowiązujące w Polsce normy prawa.
2. Tetmajera 83 ma prawo do zaprzestania świadczenia Usługi Usługobiorcy, który narusza Regulamin lub powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa lub podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z Usługi przez innych usługobiorców.

§ 9

1. Reklamacje dotyczące Usługi można składać:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tetmajera@tetmajera.pl ,
2) na piśmie przesyłając korespondencję na adres siedziby Tetmajera 83,
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać co najmniej:
1) opis przedmiotu reklamacji,
2) adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu rejestracyjnym podczas składania zamówienia na Usługę,
3) adres e-mail na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, o ile Usługobiorca chce otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail inny niż adres e-mail o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 2) Regulaminu.
3. W przypadku braków uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, Tetmajera 83 zwróci się do Usługobiorcy na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacji o uzupełnienie braków.
4. Rozpatrzenie reklamacji oraz poinformowanie usługobiorcy o decyzji rozstrzygającej jego reklamację przez Tetmajera 83 nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia wpływu reklamacji do Tetmajera 83.
5. Tetmajera 83 zastrzega sobie możliwość udzielenia odpowiedzi Usługobiorcy o decyzji rozstrzygającej reklamację na adres e-mail o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 2) Regulaminu, o ile Usługobiorca nie wskazał adresu e-mail o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 3) Regulaminu.

§ 10

1. Tetmajera 83 zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
2. Każdy Usługobiorca zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie Newslettera, zawierającego informację o zmianie Regulaminu.
3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym w powiadomieniu, przy czym nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia wysłania Newslettera do Usługobiorców.
4. Zmiana Regulaminu wiąże każdego Usługobiorcę, o ile w terminie o którym mowa w § 10 ust.

3 Regulaminu, Usługobiorca nie złoży oświadczenia o rezygnacji z Usługi.
5. W przypadku o którym mowa w § 10 ust. 4 Regulaminu, Usługobiorca może zrezygnować z
Usługi w sposób opisany w § 7 Regulaminu.
6. Złożenie skutecznej rezygnacji jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o której mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu.

§ 11

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.09.2018r.

Znajdz nas na:
Godziny otwarcia: